Zemljišnoknjižni postupak

Način podnošenja prijedloga za upis

  • Prijedlog za upis može se podnijeti:

Neposredno na šalteru Zemljišnoknjižnog odjela, poštom ili elekroničkim putem uz napredni elektronički potpis putem javnih bilježnika i odvjetnika koji su zatražili pristup jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustavu zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

  • Uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava

1. Uknjižba
Darovanje:
Prijedlog (2x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. 

2. Fiducijarni prijenos:
Prijedlog (2x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođena
3. Hipoteka:
Prijedlog (2x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.
4. Kupoprodaja:
Prijedlog (2x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
5. Ostavina:
Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši po službenoj dužnosti.
Ako se uknjižba vrši na prijedlog stranke plaća se sudska pristojba na prijeslog u iznosu od 50,00 kuna.
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti
6. Privremena mjera:
Vrši se po službenoj dužnosti
Dokaz od strane suda (rješenje)
7. Zamjena:
Prijedlog (2x)
Ugovor o zamjeni*
Pristojba od 250,00 kn
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
8. Dioba - razvrgnuće suvlasništva:
Prijedlog (2x)
Diobni ugovor*
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
9. Etažiranje:
Prijedlog (2x)
Potvrda nadležnog tijela uprave ( graditeljstva) da su posebni djelovi samostalne uporabne cjeline.
Međusuvlasnički ugovor* (ako se ugovor sklapa između više suvlasnika)
Očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva ( ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
Pristojba od 50,00 ili 250,00 kn ovisno o tome upisuje li se prilikom upisa posebnih dijelova i pravo vlasništva onih osoba koje do tada nisu bile upisane u zemljišnu knjigu.
* Potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
10. Pretvorba:
Prijedlog (2x)
Izvod iz registra Trgovačkog suda
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
Rješenje o iskazu nekretnina
Pristojba od 250,00 kn

  • Brisanje upisa u zemljišnim knjigama

1. Prava doživotnog uživanja:
Prijedlog (2x)
Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa
Pristojba od 50,00 kn
2. Malodobnosti:
Prijedlog (2x)
Rodni list ili osobna iskaznica
Pristojba od 50,00 kn
3. Zabilježbe spora:
Vrši se službeno ili po prijedlogu stranke
Prijedlog (2x)
Rješenje ili druga odluka suda kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
Pristojba od 50,00 kn
4. Založnog prava hipoteke:
Prijedlog (3x)
Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika (ako pravnu osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtijeva i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)
Pristojba od 50,00 kn

  • Zabilježba u zemljišnim knjigama

1. Spora:
Prijedlog (2x)
Isprava iz koje je vidljivo da se vodi spor glede zemljišnoknjižnog prava pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, a čiji bi postupak mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojaje, opseg, sadržaj ili opterećenje tog prava.
Pristojba od 50,00 kn
2. Starateljstva:
Prijedlog (2x)
Rješenje Centra za socijalnu skrb s klauzulom pravomoćnosti
Pristojba od 50,00 kn
3. Ugovora o doživotnom uzdržavanju:
Prijedlog (2x)
Ugovor*
Pristojba od 100,00 kn
* Ugovor o doživotnom uzdražavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku, te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnim bilježniku ili sastavlje u formi javnobilježničkog akta:

Sudska pristojba se ne plaća ukoliko je isprava koju prilažete prijedlogu sastavljena u formi javnobilježničkog akta ili je potvrđena (solemnizirana) od javnog bilježnika .

  • Ispravak upisa

ADRESE STANOVANJA/PREBIVALIŠTA

1. Prijedlog
2. Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja/prebivališta
3. Pristojba od 50,00 kuna
Iz uvjerenja mora biti vidljivo, da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese, koja je upisana u zemljišnu knjigu i prijavio na adresu čiji se upis zahtijeva.

  • Sudska pristojba:

UKNJIŽBA VLASNIŠTVA - pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn - na opću uplatnicu)
*Isprava koja je temelj upisa, a solemnizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

PREDBILJEŽBA - pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn - na opću uplatnicu)
*Isprava koja je temelj upisa, a solemnizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe
OPRAVDANJE PREDBILJEŽBA - prijedlog 50,00 kn
RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - oslobođena plaćanja sudske pristojbe, ako se uknjižba vrši po službenoj dužnosti, a ako se uknjižba vrši na prijedlog stranke plaća se pristojba na prijedlog u iznosu od 50,00 kuna.
ETAŽIRANJE - pristojba – prijedlog 50,00 kn +
upis do 10 posebnih dijelova 100,00 kn
upis od 11-100 posebnih dijelova 300,00 kn
upis 101-500 posebnih dijelova 500,00 kn
upisi više od 500 posebnih dijelova 1.000,00 kn
BRISANJE UPISA - prijedlog 50,00 kn pristojbe
ZABILJEŽBA - prijedlog 50,00 kn pristojbe + 50 kn za zabilježbu
IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE – pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku.
IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (povijesni) – pristojba se naplaćuje 30,00 kn po poluarku
PRESLIKA ZBIRKE ISPRAVA- pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku

UPLATA PRISTOJBE:
SVRHA: naplata sudske pristojbe
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBANCODE: HR 1210010051863000160
model: HR 64 pozivom na broj odobrenja: 5045-3919-OIB uplatitelja.

 

PRISTOJBA U IZNOSU DO 100,00 KN PLAĆA SE U DRŽAVNIM BILJEZIMA, A ZA IZNOS IZNAD 100,00 KN PLAĆA SE UPLATNICOM U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE.
 

Na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon stupanja na snagu ovog Zakona, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa članak 85. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 55/13).
Navedeno se neće primjenjivati na predlagatelje koji su prijedlog podnijeli do dana stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 55/13).
Oslobođeni plaćanja sudske pristojbe su:
1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti
3. Invalidi domovinskog rata, a na temelju odgovarajućih isprava
4. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava
5. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
6. Prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
7. Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje
8. Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti
Strana država oslobođena je od plaćanja sudske pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.
U slučaju sumnje o postojanju uvjeta o oslobađanju sudske pristojbe osoba i tijela u obavljanju javnih ovlasti sud će zatražiti objašnjenje od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Oslobođeni od pristojbe su humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti, a odnosi se samo na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi.
Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.