Zemljišnoknjižni postupci - Uplate sudskih pristojbi

Naplata pristojbi
 • IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE - pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku
 • IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (povijesni) - pristojba se naplaćuje 30,00 kn po poluarku
 • PRESLIKA ZBIRKE ISPRAVA - pristojba se naplaćuje 20,00 kn po poluarku
Uknjižba vlasništva
 1. Prijedlog
 2. Temelj upisa (Ugovor o kupoprodaji, darovanju, zamjeni i dr.)
 3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
  Za pravne osobe izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda
 4. Pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn-na opću uplatnicu)

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

*Isprave koje služe kao temelj upisa predaju se Sudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Predbilježba
 1. Prijedlog
 2. Temelj upisa (Ugovor)
 3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
  Za pravne osobe izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda
 4. Pristojba u iznosu 250,00 kn (prijedlog 50,00 kn + uknjižba 200,00 kn-na opću uplatnicu)

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja
sudske pristojbe. 

Opravdanje predbilježba
 1. Prijedlog 50,00 kn
 2. Tabularna izjava- dozvola za uknjižbu
Dioba - Razvrgnuće suvlasništva
 1. Prijedlog
 2. Temelj upisa (Ugovor)
 3. Oslobođeno plaćanja pristojbe
Rješenje o nasljeđivanju
 • Ukoliko nije dostavljeno službenim putem, na prijedlog stranke uknjižba oslobođena plaćanja sudske pristojbe.
Etažiranje
 1. Prijedlog
 2. Temelj upisa:
  - Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva
  - Međuvlasnički ugovor (ako se radi o više suvlasnika) ili ovjereno očitovanje volje (ako se radi o jednom vlasniku)
  - Potvrda nadležnog tijela graditeljstva
 3. Pristojba: Prijedlog 50,00 kn
  - upis do 10 posebnih dijelova (+100,00 kn pristojbe)
  - upis od 11-100 posebnih dijelova (+300,00 kn pristojbe)
  - upis 101-500 posebnih dijelova (+500,00 kn pristojbe)
  - upisi više od 500 posebnih dijelova (+1.000,00 kn pristojbe)
Brisanje upisa

prijedlog 50,00 kn pristojbe

DOŽIVOTNO UŽIVANJE - Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa.
MALODOBNOST - Rodni list
ZABILJEŽBA SPORA - vrši se službeno ili po prijedlogu stranke pravomoćno okončanom presudom
HIPOTEKA - izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika

Zabilježbe

prijedlog 50,00 kn pristojbe

SPOR -- dokaz da se vodi postupka kod Suda ili drugog nadležnog tijela (+50,00 kn pristojbe)
UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU- Ugovor (+50,00 kn pristojbe)

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

Promjena općih podataka vlasnika

prijedlog 50,00 kn pristojbe

PROMJENA ADRESE - uvjerenje o promjeni prebivališta sa MUP-a u izvorniku
PROMJENA IMENA ILI PREZIMENA - izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih ili druga odgovarajuća isprava nadležnog tijela
PROMJENA NAZIVA ILI ADRESE PRAVNIH OSOBA - povijesni izvod iz sudskog registra trgovačkog Suda
UPIS OIB-a - potvrda o osobnom identifikacijskom broju

PRISTOJBA U IZNOSU DO 100,00 KN PLAĆA SE U DRŽAVNIM BILJEZIMA, A ZA IZNOS IZNAD 100,00 KN PLAĆA SE UPLATNICOM U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Podaci za uplatu pristojbe:

Svrha: UPIS VLASNIŠTVA
Primalac: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Br. Računa: 1001005-1863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5045-4253-OIB

Oslobođeni plaćanja sudske pristojbe su:
 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
 2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti
 3. Invalidi domovinskog rata, a na temelju odgovarajućih isprava
 4. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava
 5. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 6. Prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 7. Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje
 8. Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti

Strana država oslobođena je od plaćanja sudske pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta o oslobađanju sudske pristojbe osoba i tijela u obavljanju javnih ovlasti sud će zatražiti objašnjenje od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Oslobođeni od pristojbe su humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti, a odnosi se samo na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi.

Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

Preuzimanje: