Izbori za članove Državnoga sudbenoga vijeća

NN 128/2022 (2.11.2022.), Odluka o određivanju dana izbora za članove Državnoga sudbenoga vijeća iz reda sudaca

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1946


Na temelju odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22 – u daljnjem tekstu: ZDSV), Državno sudbeno vijeće 31. listopada 2022. donosi

ODLUKU

Dan provedbe izbora za članove Državnoga sudbenog vijeća iz reda sudaca određuje se za 6. prosinca 2022.
Ova će se odluka objaviti u »Narodnim novinama«.
Broj: OU-89/22
Zagreb, 31. listopada 2022.


Predsjednik
Državnoga sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.