Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Upravni sud u Osijeku
Adresa Trg Ante Starčevića 7/II
Poštanski broj i grad 31000 Osijek
OIB naručitelja 03091658132
Matični broj naručitelja 02790416
e-mail ured.predsjednika@usos.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), nema gospodarskih subjekata s kojima Upravni sud u Osijeku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.