Prekršajni sud u Bjelovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.776 5.732 5.441 2.007
2017. 2.007 4.898 5.342 1.537
2018. 1.537 4.402 4.172 1.693
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 10 2 12 11
2017. 8 1 9 10
2018. 7 2 9 7
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 94,92% 135 521 495
2017. 109,06% 105 490 534
2018. 94,78% 148 629 596