Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Slavonskom Brodu
Address Trg pobjede 13
ZIP code and city 35000 Slavonski Brod
Registration number 3071456
PIN 28673386029
e-mail Verica.Hrvojevic@ossb.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Slavonskom Brodu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Izjava čelnika tijela

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 17 Su-28/2019-4
U Slavonskom Brodu, 22. ožujka 2019.


O B A V I J E S T

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, dalje: ZJN), u svezi članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN, predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje slijedeću

I Z J A V U

Izjavljujem da kao čelnik tijela naručitelja-Općinskog suda u Slavonskom Brodu OIB: 28673386029, 35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 13, ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, pa stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Slavonskom Brodu kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 82. ZJN.

Predsjednik suda
Vedran Pavelić, v. r.