Upućuju se stranke i zainteresirani sudionici koristiti elektroničku komunikaciju sa sudom