Procurement plan

2022. GODINA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Općinskog suda u Dubrovniku objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Izmjene i dopune plana javne nabave za rujan 2022. godine

Izmjene i dopune plana javne nabave za ožujak 2022. godine

Plan javne nabave za 2022. godinu     

Izjava Povjerenstva o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave 

 

2021. GODINA

            Plan javne nabave za 2021. godinu                                                                                              Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2021. godinu