Public Procurement

Naziv suda Općinski sud u Dubrovniku
Adresa Dr. Ante Starčevića 23
Poštanski broj i grad 20000 Dubrovnik
Matični broj naručitelja 03304671
OIB naručitelja 48074464528
e-mail: ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Dubrovniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."