Public Procurement

Naziv suda Općinski sud u Makarskoj
Adresa Petra Krešimira IV br. 2
Poštanski broj i grad 21300 Makarska
Matični broj naručitelja 03309568
OIB naručitelja 10188505675
e-mail: ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Makarskoj kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."