O D L U K A - o prestanku važenja Odluke Općinskog suda u Čakovcu broj 3 Su-187/20-89 od 15.11.2021.g.