Sudovi Republike Hrvatske

O sudovima

Preuzimanje organizacijskog dijagrama

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju sudovi kao posebna tijela državne vlasti. Obavljaju je samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom.

Sudovi  sude na temelju Ustava Republike Hrvatske, pravne stečevine Europske unije, međunarodnih ugovora, zakona i  drugih  važećih izvora prava.

Sudovi odlučuju u sporovima o temeljnim pravima i obvezama čovjeka, o pravima i obvezama Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o pravima i obvezama drugih pravnih osoba, izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela i prekršaja utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlučuju o zakonitosti općih i pojedinačnih akata javnopravnih tijela, rješavaju sporove o osobnim odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građanskopravne sporove te odlučuju u drugim pravnim stvarima kad je to zakonom određeno.

Sudovi se dijele na:

Prvostupanjske

Na prvostupanjskim sudovima pokreću se postupci o rješavanju nekog pravnog pitanja.

To su općinski, upravni i trgovački sudovi te županijski sudovi kada je njihova nadležnost u prvom stupnju propisana zakonom.

Drugostupanjske

Na drugostupanjskim sudovima donose se odluke povodom izjavljenih pravnih lijekova protiv odluka prvostupanjskih sudova i obavljaju se drugi poslovi propisani zakonom.

To su županijski sudovi (u odnosu na općinske sudove), Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (u odnosu na prvostupanjske kaznene predmete županijskih sudova), Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (u odnosu na prekršajne predmete općinskih sudova te prekršajne predmete u nadležnosti javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom), Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (u odnosu na trgovačke sudove) i Visoki upravni sud Republike Hrvatske (u odnosu na upravne sudove).