Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sudovi:

1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.«.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Gornja Rijeka, Hercegovac, Ivanska, Kalnik, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Lipik i Pakrac.

Novčana naknada žrtvama kaznenih djela

informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama:

a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337

b) poveznica za stranicu na engleskom jeziku

https://mpu.gov.hr/crime-victims-compesation/26901

 

Letak Prava žrtava sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Informacije za Stranke
Odluka Vlade Republike Hrvatske o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2