Javna nabava

Naziv suda Općinski sud u Bjelovaru
Adresa Josipa Jelačića 3
Poštanski broj i grad 43000 Bjelovar
Matični broj naručitelja 3317072
OIB naručitelja 57362618039
e-mail: ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Bjelovaru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."