Jednostavni postupak stečaja potrošača

Jednostavni postupak stečaja potrošača namijenjen je potrošačima koji imaju evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u neprekidnom trajanju od 3 godine za iznos glavnice do 2.654,46 eura

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine uvodi se novi institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, ubrzani i pojednostavljeni postupak čiji je cilj da se namire vjerovnici iz imovine koja je za to podobna i da se potrošači oslobode od preostalog duga.
 
Pretpostavka za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača je da potrošač ima evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u neprekidnom trajanju od 3 godine za iznos glavnice do 2.654,46 EUR (20.000,00 kuna).
 
Postupak je u cijelosti besplatan za potrošača (potrošač nije dužan platiti sudsku pristojbu). Postupak pokreće po službenoj dužnosti FINA, a eventualni troškovi povjerenika se isplaćuju iz sredstava državnog proračuna.
 
Jednostavni postupak stečaja potrošača po službenoj dužnosti pokreće FINA prema svojim evidencijama, nakon što se potrošaču omogući da se izjasni je li suglasan s provođenjem postupka.
  
FINA će svim potrošačima koji ispunjavaju pretpostavke za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača uputiti poziv da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njihovom imovinom.
 
Ako je potrošač suglasan s postupkom, dužan je u navedenom roku dostaviti popis svoje imovine, a može ujedno podnijeti i prijedlog da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje. Očitovanje i popis imovine dostavljaju se na propisanom obrascu.
 
Ako se potrošač ne očituje u roku ili dostavi popis imovine bez da se očitovao je li suglasan s postupkom, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom. Također, ako se očituje da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, ali ne popiše imovinu, smatrat će se da je potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.
 
Napominje se kako osnovni kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se potrošača oslobodilo obveza je da se radi o poštenom potrošaču. Ako se tijekom postupka utvrdi kako potrošač nije pošten, u odnosu na njega postupak se neće moći ponovno pokrenuti idućih pet godina.
  
U postupku će se koristiti obrasci kojima je cilj da postupak bude što jednostavniji i razumljiviji za potrošače budući da  sadrže sve potrebne informacije o postupku, kako bi potrošač bio upućen u svoja prava i obveze.
  
Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi FINA nadležnom općinskom sudu na propisanom obrascu u elektroničkom obliku u slučaju kada se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, odnosno ako se smatra kako je potrošač suglasan da se provede taj postupak.
 
Ako je prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača osnovan sud će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti poziv svim vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave poziva ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.
 
Sud je dužan utvrditi vrijednost potrošačeve imovine, kao i raspolaganja imovinom koja je potrošač poduzeo u posljednje tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača. Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni. Sud može procjenu povjeriti sudskom ovršitelju odnosno sudskom procjenitelju ili posebnom vještaku.

Vrijednost unovčive imovine potrošača jednaka ili manja od 1.327,23 EUR

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 EUR (10.000,00 kuna), sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.
 
U ovom slučaju sud neće imenovati povjerenika, niti odrediti razdoblje provjere ponašanja, već će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.

Vrijednost unovčive imovine potrošača veća od 1.327,23 EUR

Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa veća od 1.327,23 EUR (10.000,00 kuna), sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača i imenovati povjerenika.
 
Sud kao povjerenika može imenovati odvjetnika s liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora ili stečajnog upravitelja koji je upisan na listi A ili listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.
 
Liste odvjetnika koji se mogu imenovati kao povjerenici su objavljeni na e-oglasna ploča sudova na slijedećem linku.
 
Ako potrošač ima stalna novčana primanja na kojima se ne provodi ovrha, sud će naložiti potrošaču da u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja koji će sud odrediti odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima.
 
Stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača unovčiti pokretnine odnosno tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska ili materijalna prava koja je potrošač naveo u popisu imovine ili čije je postojanje sud utvrdio.
 
Pokretnine i prava koja se ne unovče u navedenom roku smatraju se neunovčivom imovinom i ostaju potrošaču.

  • S obzirom na to da se radi o iznosu potraživanja do 2.654,46 EUR (20.000,00 kn), nekretnine u vlasništvu potrošača se ne smatraju unovčivom imovinom te ne mogu biti iskorištene za namirenje vjerovnika.

Nakon unovčenja stvari i prava odnosno nakon što potrošač ispuni naložene obveze iz stalnog novčanog primanja prema odluci suda i ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja.
 
U rješenju o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza koje se odnose na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.