Ovjera stranih i domaćih javnih isprava

Provjerite koji je i koliko stoji proces ovjere domaćih i stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave

Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.

Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava, kao što su diploma, izvod iz matične knjige, razna uvjerenja i druge javne isprave za uporabu u Republici Hrvatskoj ili za uporabu u inozemstvu, morat ćete provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere.

Ako imate stranu javnu ispravu koja vam je potrebna radi ostvarivanja nekog prava u Republici Hrvatskoj, možete je koristiti pod uvjetom da je ispravu ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj vam je izdana javna isprava potvrdom “Apostille“.

Primjerice, ako vam je ispravu izdalo tijelo u Švicarskoj morat ćete tu ispravu nadovjeriti kod nadležnog tijela u Švicarskoj potvrdom “Apostille“.

Trebate li ovjeriti javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj zatražit ćete ovjeru potvrdom “Apostille” kod nadležnog općinskog suda u Hrvatskoj, na čijem je području tijelo koje vam je izdalo ispravu.

Ako vam je ispravu izdalo tijelo države koja nije potpisnica bilateralnih ugovora s Republikom Hrvatskom u pravnim stvarima koji oslobađaju od legalizacije isprava izdanih u jednoj državi ugovornici radi uporabe u drugoj državi ugovornici ili Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, ispravu ćete morati legalizirati, odnosno nadovjeriti u postupku pune legalizacije u državi čije tijelo vam je izdalo ispravu.

Postupak pune legalizacije javne isprave

Postupak pune legalizacije u Republici Hrvatskoj znači da ćete javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj, a koja vam je potrebna u inozemstvu:

 • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj
 • ovjeriti kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je vam je izdalo tu javnu ispravu
 • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave nadovjeru potpisa suca i pečata suda
 • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa i uprave.

Sve navedeno morate obaviti osobno dolaskom na sud ili u Ministarstvo pravosuđa i uprave. U Ministarstvu pravosuđa i uprave ovjeru dokumenata za uporabu u inozemstvu možete obaviti od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati, a petkom od 9 do 12 sati.

Ako ste spriječeni, isprave možete povjeriti nekome od srodnika ili vašoj osobi od povjerenja koja će zatražiti i ishoditi za vas ovjeru od suda i ministarstava.

Troškovi

Za postupak pune legalizacije isprava pred općinskim sudom platit ćete pristojbe za:

 • potpis ili rukoznak u iznosu od 30 kuna
 • potpis ili pečat i štambilj na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba u iznosu od 50 kuna
 • rukopis od svakog poluarka rukopisa u iznosu od 50 kuna
 • prijepis od svakog poluarka prijepisa u iznosu od 50 kuna
 • potpis i pečat stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju u iznosu od 60 kuna.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu pravosuđa i uprave platit ćete pristojbu za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata, u iznosu od 30 kuna.

Za postupak pune legalizacije isprava u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova platit ćete pristojbu za svaku ovjeru, u iznosu od 55 kuna.

Pristojbe u iznosu do 100 kuna platit ćete u državnim biljezima, a pristojbe za iznos veći od 100 kuna uplatit ćete na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj: 1001005-1863000160.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave, utorkom od 9 do 13 sati, na broj telefona 01/3714-000.

Popis država za koje nije potrebna nadovjera isprava

Legalizacija odnosno nadovjera isprava neće vam biti potrebna za države s kojima Republika Hrvatska ima potpisane ugovore o pravnoj pomoći i koji oslobađaju legalizaciju isprava radi uporabe u drugoj državi ugovornici:

Popis država za koje nije potrebna nadovjera isprava.


Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice. 

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

 • rođenje
 • smrt
 • činjenica da je osoba živa
 • ime
 • sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo ili posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nepostojanje kaznene evidencije
 • kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

1. rodni list 
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu 
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, a isprave broj 7 i 8 izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave. 

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

 • ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
 • upravnim ispravama
 • javnobilježničkim ispravama
 • službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
 • diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents.

Popis država članica Europske unije za koje nije potrebna nadovjera određenih javnih isprava

Legalizacija odnosno nadovjera javnih isprava navedenih u informativnom tekstu neće vam biti potrebna za sljedeće države članice EU:

Popis država članica Europske unije za koje nije potrebna nadovjera određenih javnih isprava.

Popis država za koje je potrebna nadovjera isprava

Nadovjera isprave potvrdom “Apostille“ trebat će vam za države potpisnice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava:

Popis država za koje je potrebna nadovjera isprava.