Suđenje u razumnom roku

Ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o Vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu i naknadu

Ako ste stranka u sudskom postupku i smatrate da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o vašem pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, imate pravo na sudsku zaštitu.

Prema ustaljenoj praksi sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja.

Ako vaš predmet na sudu nije riješen u navedenom razumnom roku, imate mogućnost podnijeti:

 • zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi 
 • zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosi se predsjedniku neposredno višeg suda. Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda.

Ako predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrde da je zahtjev osnovan, odredit će rok u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, u kojem sudac predmet mora riješiti te primjerenu naknadu koja pripada stranki zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužni su odlučiti o podnesenom zahtjevu  u roku od 60 dana od njegova zaprimanja.

Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i ako o zahtjevu nije odlučeno u roku od 60 dana od dana njegova zaprimanja stranka ima pravo žalbe u roku od osam dana od primitka rješenja odnosno isteka roka u kojem je rješenje trebalo biti doneseno.

O žalbi odlučuje vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske od tri suca tog suda, a ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi odlučuje vijeće od pet sudaca tog suda.

Ukupno određena primjerena naknada u jednom predmetu ne može iznositi više od 4650,00 eura, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna.

Zahtjev za isplatu naknade na temelju pravomoćnog rješenja (s klauzulom pravomoćnosti) kojim je naknada dosuđena podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Isplata dosuđene naknade

Po dobivanju rješenja kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, trebate predati zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Zahtjev za isplatu dosuđene naknade dostavlja se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Glavno tajništvo, Odjel za pisarnicu, osobno ili putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

Ako ste fizička osoba, u zahtjevu trebate navesti:

 • osobne podatke (ime, prezime)
 • OIB (osobni identifikacijski broj)
 • adresu i kontakt telefon ili adresu e-pošte 
 • IBAN vašeg računa na koji treba izvršiti uplatu.

Ako se isplata vrši na račun punomoćnika, zahtjevu za isplatu naknade trebate priložiti punomoć.

Ako ste pravna osoba, u zahtjevu trebate navesti:

 • točan naziv pravne osobe
 • kontakt telefon, fax ili e-mail
 • broj žiro računa, odnosno IBAN i naziv banke 
 • OIB (osobni identifikacijski broj) i
 • MB (matični broj).

Ako se isplata vrši na račun punomoćnika, zahtjevu za isplatu naknade trebate priložiti punomoć.

Ako ste pak zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku podnijeli nenadležnom sudu kao primjerice trgovačkom sudu, trgovački sud će zahtjev proslijediti neposredno višem sudu - Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

U tom slučaju Visoki trgovački sud Republike Hrvatske koji donosi rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku izdat će vam klauzulu pravomoćnosti.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku možete dobiti utorkom od 8.30 do 11.30 sati, na broju telefona +385 1 3714-661.