Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme        ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

Datum objave
Rok za prijavu
JAVNI NATJEČAJ OSPU 397 21

Broj: 7 Su-397/2021-3                               

Pula-Pola, 18. lipnja 2021.

  

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“  broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/21-04/37, URBROJ: 514-08-02-01/03-21-26 od 10. lipnja 2021., Općinski sud u Puli-Pola raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

       ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) -1 izvršitelj

 

        

Stručni uvjeti za radno mjesto:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke. Stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su završile gimnaziju ili drugu četverogodišnju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,

- poznavanje rada na računalu (odlično vladanje vještinom daktilografije),

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osobe se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

 

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godinu od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

 

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslik svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu  odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima       evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: „prijava na javni natječaj 7 Su-397/21“.

 

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik suda.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja), provjere sposobnosti i vještina kandidata (poznavanje rada na računalu-daktilografije) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici  Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu istovremeno s objavom natječaja.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                                  OPĆINSKI SUD U PULI-POLA  

 

 

 

 

 

Broj: 7 Su-397/2021-4                              

Pula-Pola, 18. lipnja 2021.

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: Obavlja poslove pisanja po diktatu ili prijepisu sudskih pismena, poziva stranke na ročišta, obavlja poslove zapisničara na raspravi i izvan rasprave, otprema pismena, izrađuje jednostavne dopise, tehnički dorađuje spise te ih ažurira kroz eSpis, obavlja i druge poslove po uputi suca i sukladno Sudskom poslovniku, te i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: Plaću radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,920 i osnovice za izračun plaće (6.044,51 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar se sastoji od pisanog testa, praktičnog dijela i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji provjere znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta, pravni izvori: Sudski poslovnik i Zakon o sudskim pristojbama). Praktični dio sastoji se od provjere sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta: poznavanje rada na računalu-daktilografije ( pisanje po diktatu u trajanju od  3 minute). 

 

 

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA