Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme SUDSKI SAVJETNIK (m/ž) -1 izvršitelj

Datum objave
Rok za prijavu
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme SUDSKI SAVJETNIK (m/ž) -1 izvršitelj

Broj: 7 Su-413/2021-5                                

Pula-Pola, 2. kolovoza 2021.

  

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“  broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/21-04/37, URBROJ: 514-08-02-01/02-21-28 od 17. lipnja 2021., Općinski sud u Puli-Pola raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

SUDSKI SAVJETNIK (m/ž) -1 izvršitelj

 

        

Stručni uvjeti za radno mjesto:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava

- položen pravosudni ispit.

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osobe se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu  za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

-   životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslik diplome pravnog fakulteta,

- preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu,              

- dokaz o radnom iskustvu  odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima       evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: „prijava na javni natječaj 7 Su-413/21“.

 

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik suda.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici  Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu istovremeno s objavom natječaja.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                                              OPĆINSKI SUD U PULI-POLA                  

 

 


Pula-Pola, 2. kolovoz 2021.Broj: 7 Su-413/2021-6                               

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta sudski savjetnik: Pomaže sucu u radu, samostalno provodi postupak i predlaže sucu odluku sukladno važećim propisima, prima prijedloge, podneske i izjave stranaka, te obavlja samostalno ili pod nadzorom ili po uputama suca druge stručne poslove. Obavlja druge stručne poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu predsjednika suda prema rasporedu.

 

Podaci o plaći radnog mjesta sudski savjetnik: Plaću radnog mjesta sudski savjetnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,552 i osnovice za izračun plaće (6.044,51 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto sudski savjetnik se sastoji od pisanog testa i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pravni izvori: Sudski poslovnik, Ovršni zakon, Zakon o parničnom postupku.

 

 

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

          

RJEŠENJE O PRIJMU 7 Su-413/2021-21

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8, 52100 Pula-Pola

Broj: 7 Su-413/2021-21

Pula-Pola, 12. listopad 2021.    

 

Na temelju članka 52., 52.a i 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19. i 98/19) u postupku provedbe javnog natječaja, pokrenutom po službenoj dužnosti, predsjednik Općinskog suda u Puli-Pola Roberto Uggeri donosi

 

RJEŠENJE

o izboru kandidata u državnu službu

 

I          TINA AFLIĆ, magistra prava, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Puli-Pola na radno mjesto I vrste zvanja – sudski savjetnik.

 

II      Probni rad službenika traje tri mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III        Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada, podaci o plaći, te druga prava, obveze i odgovornosti.

 

Obrazloženje

 

1. Ministarstvo pravosuđa i uprave Zagreb dostavilo je ovom sudu suglasnost KLASA: 119-02/21-04/37, URBROJ: 514-08-02-01/02-21-28 od 17. lipnja 2021.,  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1 službenika na radno mjesto sudski savjetnik. Sukladno čl. 45. Zakona o državnim službenicima za upražnjeno radno mjesto raspisan je javni natječaj pod posl. br. 7 Su-413/2021, koji je objavljen u "Narodnim novinama" 87/21 od 4. kolovoza 2021. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama", odnosno do 12. kolovoza 2021. godine.           

 

2. Pravilnikom o unutarnjem redu u Općinskom sudu u Puli-Pola, uvjeti za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto sudski savjetnik su završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, te položen pravosudni ispit.

 

3. Sukladno čl. 51. st. 1. Zakona o državnim službenicima, te čl. 8. st. 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine" broj: 78/17 i 89/19, dalje u tekstu: Uredba), odlukom predsjednika suda od 19. i 27. rujna 2021. imenovana je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Komisija) u sastavu Rumak Maja, ravnatelj sudske uprave, predsjednik Komisije, Barbara Kancelar, viši sudski savjetnik specijalist i Zrinka Rudan, viši sudski savjetnik specijalist, članovi Komisije.

 

4. Nakon razmatranja pristiglih prijava Komisija je utvrdila da je prijave na navedeni natječaj dostavilo 7 kandidata/kinja, da su sve prijave potpune, dostavljene pravodobno, te da ispunjavaju formalne uvjete raspisanog natječaja. Komisija je nakon toga sačinila listu od 7 kandidata/kinja te ih pozvala na testiranje i intervju dana 27. rujna 2021. godine. Obavijest kandidatima/kinjama o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja objavljena je na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Općinskog suda u Puli-Pola dana 10. rujna 2021. godine.

 

5. Na testiranje je pristupilo 5 od 7 pozvanih kandidata/kinja. Sukladno čl. 10. st. 2. Uredbe, za kandidate/kinje koji nisu pristupili/e testiranju, smatra se da su povukli/e prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima/kinjama.

 

6. Prvi dio testiranja sastojao se od pisanog testa sa 20 pitanja radi provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj  (pravni izvori: Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Sudski poslovnik), za koji su kandidati/kinje imali na raspolaganju 60 minuta. Pisani dio testiranja uspješno je prošlo svih 5 kandidata/kinja, jer su ostvarili potrebnih minimalno 5 bodova za prolazak, pa je Komisija s istima obavila intervju radi utvrđivanja prethodnog staža, rezultata u dosadašnjem radu, profesionalnih ciljeva i interesa, te motivacije za rad u državnoj službi. Nakon provedenog postupka po raspisanom natječaju, Komisija je dostavila čelniku tijela Izvješće o radu Komisije, s rang listom kandidata/kinja, prema broju ostvarenih bodova. 

 

6. Uzimajući u obzir potrebe službe, specifičnost radnog mjesta, posebno ostvarene rezultate u postupku testiranja, iskazane profesionalne ciljeve, motiviranost za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u prethodnom radu, ocjena je čelnika tijela da se u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudski savjetnik primi kandidatkinja Tina Aflić, koja je u postupku testiranja postigla najbolji rezultat.                                 

 

7. Uvidom u diplomu broj 05-490 od 23. veljače 2016. utvrđeno je da je Tina Aflić završila Pravni fakultet u Rijeci te stekla zvanje magistra prava. Uvidom u  potvrdu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 25. veljače i 30. ožujka 2021. godine utvrđeno je da imenovana ima 06 godina 05 mjeseci i 11 dana radnog staža. Uvidom u  Uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: UP/I-133-03/17-01/3, Urbroj: 514-01-17-04 od 14. ožujka 2017. utvrđeno je da je  položila pravosudni ispit 14. ožujka 2017.

          

8. Izabrana kandidatkinja dostavila je uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta sudski savjetnik, te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

 

9. Nakon što je utvrđeno da za odabranu kandidatkinju nema zapreka za prijam u državnu službu navedenih u čl. 49. Zakona o državnim službenicima, što je utvrđeno neposrednim uvidom u poslovnu aplikaciju Ministarstva pravosuđa Kaznena evidencija – neposredni vanjski uvid, doneseno je rješenje kao u izreci.

 

10. Sukladno odredbi čl. 52.a st. 1. Zakona o državnim službenicima, za kandidata izabranog putem javnog natječaja koji je državni službenik, umjesto rješenja o prijmu u državnu službu, donosi se rješenje o izboru kandidata. Obzirom da je Tina Aflić državni službenik, riješeno je kao u točki I izreke.

 

11. Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe čl. 53. st. 3. Zakona o državnim službenicima, te je odlučeno kao pod točkom II izreke.

 

12. Sukladno odredbi čl. 52. st. 4. Zakona o državnim službenicima, rješenje o rasporedu na radno mjesto donijet će se po izvršnosti ovog rješenja, te je odlučeno kao u točki III izreke.

 

13. Sukladno odredbi čl. 52. st. 2. Zakona o državnim službenicima, rješenje  o prijmu dostavlja se kandidatima u postupku javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu, a dostava se smatra obavljenom  istekom osmog dana od dane javne objave rješenja na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                              

                                                                                                       Roberto Uggeri

 

                                                                           

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Puli-Pola, u 3 istovjetna primjerka.

                                                                                         

Dna:

- Ministarstvu pravosuđa i uprave elektroničkim putem

  u PDF formatu radi javne objave na web stranici

 

Po izvršnosti:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave

- Županijski sud u Puli-Pola

- osobnik službenika

- pismohrana