Izbor članova Državnog sudbenog vijeća

22.11.2022.

Državno sudbeno vijeće

Na temelju odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22 – u daljnjem tekstu: ZDSV), Državno sudbeno vijeće 31. listopada 2022. donosi


ODLUKU

Dan provedbe izbora za članove Državnoga sudbenog vijeća iz reda sudaca određuje se za 6. prosinca 2022.
Ova će se odluka objaviti u »Narodnim novinama«.
Broj: OU-89/22


Zagreb, 31. listopada 2022.

Predsjednik
Državnoga sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.

Poveznica prema DSV sa životopisima kandidata (DSV)

Odluku o određivanju birački mjesta broj POV-DSV-1/2022-29