Obavijest kandidatima o promjeni datuma testiranja za administrativnog referenta - sudskog zapisničara