Izbori za članove DSV-a

Na temelju članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću
(„Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i
80/22 - dalje: ZDSV), a u svezi sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova
(„Narodne novine“ br. 67/18 i 21/22), Povjerenstvo za izbor članova Državnog
sudbenog vijeća donosi

O D L U K U
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Odluka o određivanju dana izbora za članove Državnoga sudbenoga vijeća iz reda sudaca :

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_128_1946.html

 

Lista kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća:

https://www.vsrh.hr/lista-kandidata-za-izbor-clanova-drzavnog-sudbenog-vijeca.aspx

 

Životopisi:

https://www.vsrh.hr/EasyEdit/UserFiles/dsv/2022/silvija-suncana-stubicar-zivotopis.pdf

https://www.vsrh.hr/EasyEdit/UserFiles/dsv/2022/goran-goluza-zivotopis.pdf