Oglas

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme - domar

Datum objave
Rok za prijavu
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - domar

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13

URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 7-Su-491/2020-2

Slavonski Brod, 9. studenog 2020.

 

Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/20-04/630, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-05 od 7. listopada 2020., Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje

 

OGLAS

   za prijam namještenika na određeno vrijeme

 

 

URED PREDSJEDNIKA SUDA, e) Tehnički i pomoćni poslovi

 

Domar– 1 izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutnog namještenika, do njegovog povratka na rad

 

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog ili industrijskog smjera

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Namještenici se primaju na određeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.

 

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o traženoj stručnoj spremi (navesti ispravu koja se traži),
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio).
  • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod. 

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Općinskom sudu u Slavonskom Brodu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Općinski sud u Slavonskom Brodu jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Izbor kandidata se obavlja na temelju rezultata provedenog intervjua.

Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu: https://sudovi.hr/OSSB/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr)  najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu https://sudovi.hr/OSSB/

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr  i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu: https://sudovi.hr/OSSB/

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu