Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski kazneni sud u Zagrebu
Adresa Ilica 207
Poštanski broj i grad 10000 Zagreb
Matični broj naručitelja 2279223
OIB naručitelja 64719361972
e-mail: nabava.kazneni@oszg.pravosudje.hr