Javni natječaj

Viši sudski savjetnik - specijalist

Datum objave
Rok za prijavu
Viši sudski savjetnik - specijalist

Stručni uvjeti za radno mjesto:

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, odnosno, visoka stručna sprema

- položen pravosudni ispit

- najmanje četiri godine rada kao sudski ili državnoodvjetnički savjetnik, pravosudni dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita najmanje osam godina