Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski radni sud u Zagrebu
Adresa Ulica grada Vukovara 84
Poštanski broj i grad 10000 Zagreb
Matični broj naručitelja 02808285
OIB naručitelja 04755372979
e-mail: ORSZG-UredPredsjednika@oszg.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski radni sud u Zagrebu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.