OGLAS - prodaja osnovnih sredstava suda

grb

Posl. br. 17 Su-261/2022-2

Pazin, 20. srpnja 2022.

 

 Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću, na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 126/2019., 130/2020., 21/2022., 60/2022.), čl. 5. st. 1. i 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/2014., 49/2014., 8/2015., 35/2015., 123/2015., 45/16, 29/2017., 33/2017., 34/2017., 57/2017., 101/2018., 119/2018., 81/2019., 128/2019., 39/2020., 47/2020., 138/2020., 147/2020., 70/2021., 99/2021., 145/2021., 23/2022.) objavljuje:

 

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI POKRETNINA NEPOSREDNOM POGODBOM  PRIKUPLJENJEM PISANIH PONUDA

 

 

  1. PREDMET OGLASA

 

Predmet ovog oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najboljeg ponuditelja u postupku prodaje pokretnina Općinskog suda u Pazinu, i to:

– Inv.br. 508- zemljišno knjižni ormar OS Pula - 1998. godište

– Inv.br. 278- ormar sa vratima - 1976. godište

– Inv.br. 374- ormar uredski - 1976. godište

– Inv.br. 136- uredski ormar - 1976. godište

 

  1. POČETNA CIJENA

Početna cijena za svaki pojedini komad namještaja opisan u točki I. iznosi 400,00 kuna.

 

3. MJESTO I VRIJEME PREDVIĐENO ZA RAZGLEDAVANJE POKRETNINA

 

Pokretnine koje su predmet prodaje se mogu pogledati u prostorijama Općinskog suda u Pazinu, Franjevačke stube 2, Pazin, radnim danom od 8:00 do 10:30, uz prethodnu najavu na telefon 052/619-100,.

 

  1. NAČIN I ROK  ZA DOSTAVU PONUDA

 

Ponuda se predaje neposredno u pisarnici prodavatelja ili preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja s naznakom „PONUDA ZA JAVNU PRODAJU POKRETNINA – NE OTVARAJ“ ili na adresu elektroničke pošte: racunovodstvo@ospa.pravosudje.hr

Ukoliko se ponuda predaje elektronskim putem u predmet je također potrebno navesti „PONUDA ZA JAVNU PRODAJU POKRETNINA – NE OTVARAJ“

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena prodavatelju najkasnije do 28. srpnja 2022. u 9:00.

 

Ponuda mora sadržavati:

1. Podatke o podnositelju ponude (ime i prezime/naziv, adresa, OIB, te telefonski broj i e-mail ovlaštene osobe,

2. Točnu oznaku predmeta prodaje za koju se daje ponuda

4. Visinu ponuđene cijene

6. Potpis ponuditelja

 

 

5. MJESTO, DATUM I SAT OTVARANJA PONUDA

 

Otvaranje pristiglih ponuda za prodaju će se izvršiti 28. srpnja 2022. godine u 10:00 u prostorijama Općinskog suda u Pazinu, Franjevačke stube 2. 

 

6. MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA PONUDITELJA KOD JAVNOG OTVARANJA PONUDA

 

 Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju uvjete iz oglasa te donosi odluku o odabiru ponude s najvišom ponuđenom cijenom koja se unosi u Zapisnik. Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima navedenih najviših ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.

 

8. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA PONUDITELJA O PROVEDBI PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem ili putem elektroničke pošte obavještavaju se svi ponuditelji.

 

 

9. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

 

S najboljim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji  na temelju kojeg je kupac dužan uplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Nakon izvršene uplate cjelokupne kupoprodajne cijene, kupac je ovlašten preuzeti posjed prodanih stvari Navedene pokretnine prodaju se u viđenom stanju, po načelu viđeno-kupljeno, te kupac nema pravo prigovora po pitanju bilo kakvih materijalnih nedostataka prodane stvari. Sve troškove nastale u vezi kupoprodaje i predaje posjeda predmeta koji su predmet kupoprodaje, snosi kupac.

 

U Pazinu 20. srpnja 2022.

 

Predsjednik suda

mr.sc. Emanuel Radolović