Oglas

O G L A S za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene dulje vrijeme odsutnih službenica ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja

Datum objave
Rok za prijavu
O G L A S za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene dulje vrijeme odsutnih službenica ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja

Broj: 7 Su-302/2022-13

Pula-Pola, 6. rujna 2022.

 

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“  broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodna odobrenja  Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/22-04/13, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-13 od 4. veljače 2022. i KLASA: 119-03/22-04/13, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-34 od 9. svibnja 2022,  Općinski sud u Puli-Pola, raspisuje

 

 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

radi zamjene dulje vrijeme odsutnih službenica

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja

 

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

  • srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
  • poznavanje rada na računalu (odlično vladanje vještinom daktilografije),
  • položen državni stručni ispit,
  • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na raspisani oglas mogu se javiti osobe oba spola.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu  za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

-   životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslik svjedodžbe,

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,            

- dokaz o radnom iskustvu  odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima       evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr  poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-302/2022".

 

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017, 98/2019, 84/2021), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/9, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03, 148/13, 98/19)članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednica suda.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

 

Testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar se sastoji od provjere vještine vladanja daktilografijom (praktični dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja biti će objavljeni na web-stranici  Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu istovremeno s objavom oglasa.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  mpu.gov.hr  i Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

                                                                               

                                                                                               OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

 

 

 

 

 

Broj: 7 Su-302/2022-14   

Pula-Pola, 6. rujna 2022.

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA TE PRAVNI IZVORI ZA

PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJA

 

 

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: Obavlja poslove pisanja po diktatu ili prijepisu sudskih pismena, poziva stranke na ročišta, obavlja poslove zapisničara na raspravi i izvan rasprave, otprema pismena, izrađuje jednostavne dopise, tehnički dorađuje spise te ih ažurira kroz eSpis, obavlja i druge poslove po uputi suca i sukladno Sudskom poslovniku, te i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

 

Podaci o plaći radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar: Plaću radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,920 i osnovice za izračun plaće (6.286,29 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Testiranje za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar se sastoji od praktičnog dijela i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Praktični dio sastoji se od provjere vladanja vještinom daktilografije (pisanje po diktatu u trajanju od  3 minute). 

 

 

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

 

Obavijest o testiranju
OBUSTAVA OSPU 302 2022