Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

OSNOVNE INFORMACIJE O ODJELU ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA:

Odjel pruža:
- emocionalnu podršku žrtvama i svjedocima prije, tijekom i nakon sudskog postupka,

- opće informacije o pravima žrtava i svjedoka,

- pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina,
- praktične informacije žrtvama i svjedocima, i po potrebi članovima njihovih obitelji (upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama žrtve i/ili svjedoka).
Važno je naglasiti kako Odjel ne daje pravne savjete, ne provodi psihološko savjetovanje, ne radi s maloljetnim osobama, ne razgovara sa svjedokom i žrtvom o sadržaju iskaza te čuva sve povjerljive informacije o svjedocima i žrtvama.

 

 U odjelu za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Bjelovaru zaposlene su:

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima u Bjelovaru

telefon

e-mail

Opći e-mail

Voditeljica:

Antonija Lovrić

 

043 274 143

antonija.lovric@zsbj.pravosudje.hr

 

podrska-svjedocima-bj@pravosudje.hr

Stručna savjetnica:

Maja Đukanović

maja.dukanovic@zsbj.pravosudje.hr

 

 

Novčana naknada za žrtve kaznenih djela

Na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, o pravu na naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstvo pravosuđa koja:

  • zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela,
  • daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva,
  • izrađuje nacrte odluka i
  • obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:

  • troškova liječenja i
  • izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn,

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu:

  • zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn i
  • pogrebnih troškova do iznosa od 5.000 kuna.

Informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu: