Javna nabava OS

Naziv suda Općinski sud u Virovitici
Adresa Tomaša Masaryka 8
Poštanski broj i grad 33000 Virovitica
Matični broj naručitelja 03106071
OIB naručitelja 47974453918
e-mail: ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Virovitici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.