COVID-19: Odluka o postupanju u svim vrstama predmetima!

18.5.2020.

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Ured predsjednika
Varaždin, Braće Radić 2
Poslovni broj: 3 Su-180/2020-11
Varaždin, 18. svibnja 2020.

 

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20), preporuke za postupanje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. i klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-01/1-20-09 od 14. svibnja 2020., te preporuke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Su-IV-125/2020 od 13. ožujka 2020 i Su-IV-125/20 od 15. travnja 2020., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Bosiljka Malnar donosi slijedeću

 
O D L U K U
 

I/ Općinski sud u Varaždinu u sjedištu suda (Varaždin, Braće Radić 2), u Stalnoj službi u Ivancu (Mirka Maleza 3), Stalnoj službi u Novom Marofu (Ulica kralja Tomislava 16) te u Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu uz poštivanje mjera o zaštiti zdravlja zaposlenika suda i stranaka te pridržavanja svih mjera fizičke udaljenosti i najviših higijenskih standarda radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 nastavlja postupanje u svim vrstama predmetima (a ne samo u onima koji su određeni hitnima) i to  počevši od 20. svibnja 2020.
 

II/ U manjim sudnicama mogu se održavati rasprave u kojima sudjeluje manje sudionika (npr. uz suca i zapisničara još samo punomoćnici ili zastupnici stranaka), a u sjedištu suda radi mogućnosti održavanja preporučene fizičke udaljenosti raspoložive sudnice koje svojom površinom odgovaraju da se u njima provode rasprave u predmetima u kojima sudjeluje više sudionika koristiti će se na slijedeći način:
sudnica br. 114 – Snježana Lukač- Keretić i Tihana Brlenić
sudnica br. 145 – Vanja Petrović i Miro Jalševec
sudnica br. 116 – Damir Hrustek i Doroteja Zorman (po potrebi i Tamara Turek)
sudnica br. 115 – Anica Milas i Karmela Sotošek
sudnica br. 118 – Marina Presečki i Vesna Poljan
sudnica br. 142 – Bojana Skenderović i Helena Đud
sudnica broj 113 – Ana- Marija Murić i Augustina Muršić
sudnica br. 141 – Lidija Krašek i Dubravka Kraljić
sudnica br, 144 - Blaženka Mavrek i Snježana Šaško
sudnica br. 143 – Vesna Jug Blažin i Ivančica Valjak
sudnica br. 109 – Karmen Ošpuh i Melita Šmentanec-Klarić
sudnica br. 112 – Bosiljka Malnar, Jadranka Orlović i Snježana Šaško
sudnica br. 140 – Dejan Repić, Željka Budanec i Gordana Kliček Horvat
 

2
 

U sudnici u Stalnoj službi u Novom Marofu od strane sudaca Parničnog odjela mogu se održavati rasprave s manjim brojem sudionika, dok će se rasprave s većim brojem sudionika održavati u sjedištu suda.
III/ Upućuju se suci i sudski savjetnici da procjenjujući konkretnu situaciju u svakom pojedinačnom predmetu (broj sudionika u postupku) prilikom zakazivanja rasprava međusobno usklađuju termine, odnosno da vode računa o terminima već zakazanih rasprava koja se ne mogu odgađati.
IV/ Posebne sudske pisarnice u sjedištu suda (parnična, kaznena, ovršna, izvanparnična i ostavinska te prekršajna), te posebna sudska pisarnica Stalne službe u Ivancu od 20. svibnja 2020. započinju s uobičajenim radom sa strankama svaki radni dan od 8:00 do 11:00 sati, dok u sjedištu suda od 13. svibnja 2020. prijemna kancelarija radi sa strankama uz propisane epidemiološke mjere svaki radni dan od 8:30 do 13:30 sati.
V/ Zemljišnoknjižni odjel u sjedištu suda, Zemljišnoknjižni odjel u Stalnoj službi u Ivancu, Zemljišnoknjižni odjel u Stalnoj službi u Novom Marofu i Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu započinje s uobičajenim radom sa strankama svaki radni dan od 8:00 do 11:00 sati, a odvjetnici i vještaci primaju se svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati.
Zemljišnoknjižni podnesci, kao i zahtjevi za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka mogu se i nadalje dostavljati putem pošte ili e-maila uz navođenje kontakata.
Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak na sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima primit će se izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka i to po odobrenju voditelja zemljišnoknjižnog odjela.
VI/ Ulazak stranaka u posebne sudske pisarnice te zemljišnoknjižne odjele dozvolit će se na način da stranke ulaze pojedinačno te slijedeća stranka može ući tek nakon što prethodna napusti prostorije sudske pisarnice odnosno zemljišnoknjižnog odjela.
Stranke koje čekaju u sudskom hodniku dužne su pridržavati se mjere socijalnog distanciranja od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru.
VII/ Stranke su dužne prilikom ulaska u zgradu u sjedištu suda, u Stalnoj službi u Novom Marofu i Ivancu i u Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu dezinficirati ruke, a za vrijeme boravka u zgradama suda koristiti zaštitne maske i rukavice.
VIII/ Prilikom ulaska u zgradu u sjedištu suda te u Stalnoj službi u Ivancu (u vrijeme prisutnosti službenika pravosudne policije) stranke su dužne službeniku pravosudne policije predočiti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta i pristupa aplikaciji za provjeru osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraznih bolesti uzrokovane corona virusom COVID-19.
Identitet i provjeru kroz aplikaciju stranaka koje dolaze u Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Novom Marofu, u Stalnu službu u Ivancu (u vrijeme odsutnosti službenika pravosudne policije) te u Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu dužan je izvršiti službenik koji prima stranku (ovlašteni zemljišnoknjižni referent, zemljišnoknjižni referent, te administrativni referent-upisničar), a identitet i provjeru sudionika postupka (prekršajnih, parničnih, izvanparničnih, ovršnih i dr.) dužan je izvršiti administrativni referent – sudski zapisničar (koji radi s sucem odnosno sudskim savjetnikom koji provodi postupak).
 

3

  
Istima će se, uz zaštitu osobnih podataka, omogućiti pristup aplikaciji za provjeru osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraznih bolesti uzrokovane corona virusom COVID-19, te ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera neće joj se dopustiti ulazak te će se o navedenom obavijestiti nadležna epidemiološka služba.
 

X/ Zahtjeve za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni i prekršajni postupak te zahtjev za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke će i nadalje odlagati u kutije koje se nalaze na porti u sjedištu suda s obveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja istog dana.
XI/ Stranke mogu izvršiti uvid u spise samo ako unaprijed pisano ili usmeno upute zahtjev na brojeve telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranci suda te mogu doći u termin koji dogovore sa službenikom.
XII/ Ovom Odlukom opoziva se u cijelosti Odluka poslovni broj 3 Su-180/2020-8 od 29. travnja 2020 .
XIII / Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 20. svibnja 2020. do drugačije odluke.
Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave:
Bosiljka Malnar
 

Dostaviti:
1. Svim sucima, državnim službenicima i namještenicima
2. Županijski sud u Varaždinu
3. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
4. Vrhovni sud Republike Hrvatske
5. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
6. Odvjetnički zbor Varaždin
7. Web stranica Općinskog suda u Varaždinu
8. Na ulaznim vratima zgrada suda na svim lokacijama

 

Broj zapisa: 17895-fb0ef
Kontrolni broj: 02b9a-ccf8b-71030
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=BOSILJKA MALNAR, L=VARAŽDIN, O=OPĆINSKI SUD, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.