Javna nabava

Naziv suda: Trgovački sud u Pazinu
Adresa: Dršćevka 1
Poštanski broj i grad: 52000 PAZIN
Matični broj naručitelja: 4344677
OIB naručitelja: 46543732715
e-mail: ured.predsjednika@tspa.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Trgovački sud u Pazinu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."