Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Trgovački sud u Rijeci
Adresa: Zadarska 1 i 3
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Matični broj naručitelja: 3321410
OIB naručitelja: 88785964957
e-mail: ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Trgovački sud u Rijeci kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.