Javna nabava

Profil naručitelja

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Sjedište: Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar
OIB: 39670464653
Telefon: 023/292-003
Telefax: 023/292-055
URL: http://sudovi.pravosudje.hr/tszd

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:


Naziv: Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Osoba za kontakt: Anita Mijić, predsjednica Stručnog povjerenstva
Telefon: 023/292-003
Telefax: 023/292-055

e-pošta: nabava@tszd.pravosudje.hr


SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU:

Anita Mijić, predsjednica
Nena Mužanović, članica
Ana Markač, članicaIZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 
Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Trgovački sud u Zadru kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa.

PLAN NABAVE

 
Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

TEHNIČKE KONZULTACIJE

 
Trgovački sud u Zadru, temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi izmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Trgovački sud u Zadru, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi izmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Služba za javnu nabavu prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Trgovačkog suda u Zadru za referentnu godinu, koje izvješće se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).


JAVNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave.


JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radovana temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kina i nabava radova do 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica