Česta pitanja

Kome i na koji način mogu uložiti predstavku na rad suca?

Ako imate predstavku vezano uz rad suca, s predstavkom se možete obratiti predsjedniku nadležnog suda, budući da je predsjednik suda dužan obavljati nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem svih poslova u sudu te brinuti o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je kao najviše tijelo pravosudne uprave ovlašteno ispitivati  predstavke odnosno pritužbe građana koje se odnose na rad sudova u smislu neosnovanog odugovlačenja sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji pa ukoliko želite uložiti predstavku na rad pojedinog pravosudnog tijela u određenom postupku, potrebno je dostaviti predstavku i u njoj navesti naziv pravosudnog tijela i poslovni broj pod kojim pravosudno tijelo vodi postupak.

Na koji način mogu dobiti sudsku presudu ili rješenje određenog suda?

Radi ishođenja presude, rješenja i drugih dokumenata potrebno je obratiti se izravno sudu koji je postupao u predmetu.

Kako mogu ostvariti pravo na naknadu putnih troškova kada je predmet delegiran odlukom Vrhovnog suda sa stvarno i mjesno nadležnog suda drugome sudu?

Odluka o troškovima nastalim uslijed delegacije predmeta  drugom stvarno i mjesno nadležnom sudu donosi se zajedno s odlukom o troškovima postupka.

Za detaljne informacije glede naknade putnih troškova za ročište potrebno je obratiti se uređujućem sucu.

Zašto je promijenjen broj predmeta u sudskom sporu kada se radi o istoj stvari?

U Sudskom poslovniku propisano je kada i iz kojih razloga predmet može dobiti novi broj  pa se tako predmet koji je označen dovršenim, a u predmetu se nastavi postupak zbog ukidanja, djelomičnog ukidanja odluke ili drugih razloga (npr. pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka), upisuje pod novim poslovnim brojem s potrebnim ranijim upisima.

Predmet se također upisuje pod novim poslovnim brojem ako se povodom izvanrednog pravnog lijeka ukine pravomoćna odluka i predmet vrati na ponovno suđenje.

Postoji li mogućnost smanjenja iznosa sudske pristojbe ako se radi o istoj pravnoj stvari s više tužitelja/tuženika odnosno obveznika, a svakome je naloženo plaćanje određenog iznosa pojedinačno?

Iznos sudske pristojbe ne može se smanjiti kada se radi o više pristojbenih obveznika u istom predmetu, budući da je zakonom propisano da kada su dvije ili više osoba obvezne zajedno platiti pristojbu, njihova obveza je solidarna.

Može li se uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrda iz kaznene evidencije dobiti preko sustava e-građani?

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak se može dobiti putem sustava e-Građani ili u bilo kojem općinskom sudu.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Jesu li potvrda o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak isti dokument? Što je potvrda iz kaznene evidencije?

Izraz potvrda o nekažnjavanju se kolokvijalno često koristi umjesto uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, međutim potvrda koja se tako zove ne postoji. Neki pod time misle na uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, neki na potvrdu iz kaznene evidencije, a neki traže i uvjerenje i potvrdu.

Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak dokazuje se da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda. Potvrdom iz kaznene evidencije dokazuje se da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak se može dobiti putem sustava e-Građani ili u bilo kojem općinskom sudu.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete besplatno dobiti putem sustava e-Građani predajom zahtjeva nakon prijave na sustav e-Građani za sljedeće svrhe:

  • zasnivanje radnog odnosa
  • ostvarivanje prava na dodatak za djecu
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
  • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Detalji o predaji zahtjeva i dobivanju uvjerenja u sudu dostupni su ovdje:

https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/1625

 

Ako Vam je potrebna potvrda iz kaznene evidencije, koja služi u svrhu ostvarivanja prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji, ta se potvrda izdaje svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Odjelu za kaznene evidencije, Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb.

Potvrda iz kaznene evidencije ne može se ishoditi putem sustava e-Građani.

Potvrda se može zatražiti osobno, putem pošte ili putem opunomoćenika, a osobe  koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze.

Uz ispunjeni i vlastoručno potpisani zahtjev potrebno je priložiti državni biljeg u iznosu od 40,00 kn i fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice te je potrebno navesti točnu adresu na koju će se dostaviti potvrda, ukoliko želite da Vam se potvrda dostavi putem pošte.

Obrazac zahtjeva za izdavanje predmetne potvrde (Obrazac Va) nalazi se na sljedećem linku: https://mpu.gov.hr/djelokrug/najcesca-pitanja-i-odgovori/ostalo-6679/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-i-uvjerenje-potvrda-iz-kaznene-evidencije/obrasci-izdvojeno/21498.                    

Dodatne informacije možete dobiti na brojevima telefona:  01/3714-213 ili 01/3714-212 od 09,00 do 13,00 sati.

Može li sud poziv za svjedoka nasloviti na maloljetno dijete bez naznake imena roditelja?

Pozivanje maloljetnog djeteta koje nije navršilo šesnaest godina života kao svjedoka obavlja se preko njegovih roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih opravdanih okolnosti.

Ako se poziv odnosi na starijeg maloljetnika (osoba koja je navršila šesnaest, a nije navršila osamnaest godina života), poziv se može dostaviti na ime svjedoka starijeg maloljetnika bez naznake imena roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.