Javna nabava

Profil naručitelja:
Naziv suda Županijski sud u Sisku
Adresa Trg Ljudevita Posavskog 5
Poštanski broj i grad 44000 Sisak
Matični broj naručitelja 3314731
OIB naručitelja 27877699046
e-mail ured.predsjednika@zssk.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Sisku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.