E-predmet

E-predmet

Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima ili e-Predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama  koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku.

Građani na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.