Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski građanski sud u Zagrebu
Adresa Ulica grada Vukovara 84
Poštanski broj i grad 10000 Zagreb
Matični broj naručitelja 2279215
OIB naručitelja 01252163117
e-mail:
Obavijest u smislu čl. 80. ZJN