O G L A S o prodaji službenog vozila – osobnog automobila putem javne dražbe

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD ČAKOVEC

URED PREDSJEDNIKA

Posl. broj: 41 Su-43/2022

 

Čakovec, 2. lipnja 2022.

 

          Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 406-05/22-01/22, Urbroj: 514-02-01-02-01/01-22-66 od 3. svibnja 2022., donosi se:

 

O G L A S

 

o prodaji službenog vozila – osobnog automobila putem javne dražbe

 

I.

 

Predmet prodaje je službeno vozilo – osobni automobil u vlasništvu Općinskog suda u Čakovcu. Kako na javnoj dražbi za prodaju vozila održanoj 2. lipnja 2022. nije bilo zainteresiranih kupaca niti nitko nije uplatio jamčevinu, ponovno se provodi javna dražba i to sa cijenom umanjenom za 1/2 procijenjene vrijednosti vozila.

 

II.

Podaci o vozilu

 

Vrsta vozila: osobni automobil, marka: Renault, tip vozila: Clio, 1.2, boja vozila: plava – s efektom, broj šasije: VF1BB0FCF29025486, radni obujam motora u cm3: 1149, godina proizvodnje 2003., prijeđeni kilometri: 225029, registriran do 16. kolovoza 2022. godine.

 

Prodajna cijena službenog vozila umanjena za ½ procijenjene vrijednosti vozila iznosi 5.000,00 kuna, a motorno vozilo se ne može prodati ispod ½ prodajne cijene odnosno ispod 2.500,00 kuna.

 

III.

Uvjeti nadmetanja

 

          Prodaja se provodi putem javne dražbe – usmeno nadmetanje. Prodaju provodi povjerenstvo za prodaju službenog vozila. Najpovoljnija je ponuda s najvišom cijenom.

 

 

IV.

Mjesto i vrijeme prodaje

 

Javna dražba održat će se na parkiralištu Općinskog suda u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18, dana 10. lipnja 2022. s početkom u 9,00 sati.

 

Predmet prodaje može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati uz prethodni dogovor na telefon: 091 510 1042, kontakt osoba Željko Kanižaj.

 

V.

Način i pravila javnog nadmetanja

 

          Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.

 

          Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje su do početka nadmetanja položile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na transakcijski račun Općinskog suda u Čakovcu, broj HR8423900011300000701, model uplate HR: 00, poziv na broj 43-2022.

 

Prije početka dražbe ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar uz punomoć za davanje ponude na dražbi, ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra.

 

Ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke, broj tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditelju čije ponude ne budu odabrane te kontakt telefon.

 

Neće se uzeti u razmatranje nepotpune prijave ili prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog nadmetanja.

 

Prilikom usmene javne dražbe iznosi se podižu prema pojedinačnim mogućnostima, dok je najmanji mogući iznos podizanja cijene 200,00 kn.

 

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu po proteku dvije minute od davanja ponude.

 

VI.

Prodaja i zaključenje ugovora

 

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju službenog vozila dužan je s Općinskim sudom u Čakovcu sklopiti ugovor u roku od 3 dana od dana zaključenja dražbe, a u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ugovorenu cijenu na račun Općinskog suda u Čakovcu, broj HR8423900011300000701 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., te u roku od 3 dana od uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljeni automobil uz zapisnik o preuzimanju.

 

Sudioniku nadmetanja koji uspije u nadmetanju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a u slučaju odustajanja od sklapanja ugovora ili neispunjenja ugovora, jamčevina se ne vraća te će se vozilo prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

 

Ostalim sudionicima nadmetanja koji nisu uspjeli na nadmetanju jamčevina se vraća.

 

Porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac. Prijevoz kupljenog vozila nije uključen u cijenu.

 

VII.

 

Cjelokupni tekst oglasa nalazi se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općinskog suda u Čakovcu.

 

 

 

Predsjednica suda:

 

                                                                                Sanja Maria Gašparović