Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Crikvenici
Adresa Kralja Tomislava 85A
Poštanski broj i grad 51260 Crikvenica
Matični broj naručitelja 03127320
OIB naručitelja 74084245037
e-mail Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr

Obavijest:  Sukladno člancima 76-80 Zakona javnoj nabavi NN br. 120/216 , nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Crikvenici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi