Javni natječaj

Javni natječaj - ZK referent

Datum objave
Rok za prijavu
Javni natječaj - ZK referent

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSNKOM BROD
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7-Su-492/2020-3
Slavonski Brod, 10. studenog 2020.

 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/20-04/689, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 22. listopada 2020. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL U SLAVONSKOM BORDU

 

Zemljišnoknjižni referent - 1 izvršitelj/ica

 

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke i položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:životopisdokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),preslika diplome ili svjedodžbe,dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr., (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijavom na javni natječaj kandidat/kinja daje privolu Općinskom sudu u Slavonskom Brodu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Općinski sud u Slavonskom Brodu jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Za javni natječaj - zemljišnoknjižni referent“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu https://sudovi.hr/OSSB/
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu https://sudovi.hr/OSSB/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu https://sudovi.hr/OSSB/
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu https://sudovi.hr/OSSB/
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 

 

 

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

 

Datum i vrijeme testiranja:

15. prosinca, od 7:30 sati

Mjesto testiranja:

Općinski sud u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13

 

Rješenje o prijmu - zemljišnoknjižni referent