Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Šibeniku
Adresa Stjepana Radića 81
Poštanski broj i grad 22000 Šibenik
Matični broj naručitelja 03019772
OIB naručitelja 29399232217
e-mail opcinski.sud@ossi.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.