Priopćenja i obavijesti

Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.
14.05.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Poštovani,
24.01.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.
12.01.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama: a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
26.10.2023.
Općinski sud u Vukovaru
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - administrativni referent-sudski zapisničar -1 (jedan) izvršitelj
20.10.2023.
Općinski sud u Vukovaru
Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za  III tromjesečje 2023. godine 
18.10.2023.
Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija
17.10.2023.
Općinski sud u Vukovaru

Općinski sud u Vukovaru

Nadležnost:

 1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

 2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

 3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

 4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

 5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

 6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

 7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

 8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Mjesna nadležnost

Općinski sud u Vukovaru mjesno je nadležan za područje općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja, te gradova Ilok i Vukovar.