Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Trgovački sud u Rijeci
Adresa: Zadarska 1 i 3
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Matični broj naručitelja: 3321410
OIB naručitelja: 88785964957
e-mail: ured.predsjednika@tsri.pravosudje.hr
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16. i 114/22.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Trgovački sud u Rijeci, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.