Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv naručitelja Trgovački sud u Splitu
Adresa naručitelja Sukoišanska 6
Poštanski broj i grad 21000 Split
Matični broj naručitelja 03119505
OIB naručitelja 30842297926
kontakt e-mail naručitelja ured.predsjednika@tsst.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Trgovački sud u Splitu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.