Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama „Narodne novine“, broj 25/2013.

Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom sudu u Zagrebu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

 

• na adresu Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb

• na broj faxa: + 385 1 6011 300

• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: kontakt@uszg.pravosudje.hr

• donijeti osobno u posebnu sudsku pisarnicu za prijam pismena Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

 

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama

Sve dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na broj telefona +385 1 6011 323 .

 

Službenik/ca za informiranje: službenik/ca za informiranje.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/2014).