Općinski sud u Vukovaru

Nadležnost:

 1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

 2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

 3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

 4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

 5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

 6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

 7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

 8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Mjesna nadležnost

Općinski sud u Vukovaru mjesno je nadležan za područje općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja, te gradova Ilok i Vukovar.