Priopćenja i obavijesti

Na temelju članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22 - dalje: ZDSV), a u svezi sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ br. 67/18 i 21/22), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća donosi
22.11.2022.
Sumarno statističko izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta
05.07.2022.
Općinski sud u Čaovcu

 

Sjedište Općinskog suda u Čakovcu je u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18.


Općinski sud u Čakovcu ustanovljen za područje slijedećih općina, odnosno dijela gradskog područja:

Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija i gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Propisima o stvarnoj nadležnosti utvrđuje se razgraničenje poslova između sudova razne vrste i između sudova različitog stupnja unutar iste vrste sudova. Mjerodavni kriteriji za to mogu biti subjekti u sporu, vrsta prava ili pravnog odnosa koji je predmet spora ili pak vrijednost predmeta spora. Subjekti u sporu kriterij su za razgraničenje nadležnosti između sudova razne vrste. Razgraničenje nadležnosti između sudova iste vrste različitog stupnja vrši se temeljem objektivnih kriterija prema vrsti prava, odnosno pravnog odnosa koji je predmet spora ili prema vrijednosti spora.

Pored toga u parničnom postupku sudovi u Republici Hrvatskoj sude u granicama svoje stvarne nadležnosti određene zakonom.

Tako je čl. 16. Zakona o sudovima (Narodne novine 150/05) propisano da se nadležnost sudova određuje ovim Zakonom i drugim zakonima, a čl. 18. Zakona o sudovima propisano je da pored nadležnosti propisane drugim zakonima općinski sudovi rješavaju:

1. izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu;
2. ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige;
3. o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova;
4. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti;
5. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti.

Nadalje, Zakonom o parničnom postupku, odredbom čl. 34., propisano je da općinski sudovi u parničnim postupcima sude u sporovima:

1.) o uzdržavanju,
2.) o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i razvodu braka,
3.) o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
4.) o čuvanju i odgoju djece, ako se istodobno odlučuje o razvodu braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
5.) o stvarnim i osobnim služnostima,
6.) zbog smetanja posjeda,
7.) iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa, osim ako nisu u nadležnosti trgovačkih sudova,
8.) za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
9.) za zaštitu od nezakonite radnje,
10.) iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.

Isto tako, Zakonom o kaznenom postupku, odredbom čl. 17., propisano je da općinski sudovi u kaznenim postupcima:

1. u prvom stupnju sude za kaznena djela:

a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina,
b) za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;

2. poduzimaju hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje;

3. sude u postupcima iz toč. 1. i rješavaju o prigovorima protiv optužnice i zahtjevima predsjednika vijeća za ispitivanjem osnovanosti optužnice;

4. obavljaju druge poslove povjerene im zakonom.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika. U županijama u kojima je ustanovljeno više općinskih sudova zakonom se može odrediti da u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga općinskog suda na području iste županije sudi jedan od općinskih sudova. Pored navedenog, općinski sudovi obavljaju i poslove pravne pomoći.