Profil naručitelja

Naziv suda Općinski prekršajni sud u Splitu  
Adresa Domovinskog rata 4  
Poštanski broj i grad 21000 Split  
Matični broj naručitelja 03133800  
OIB naručitelja 38198969688  
e-mail: psst@psst.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski prekršajni sud u Splitu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."