Javna nabava

Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
31400 Đakovo
Matični broj naručitelja: 3012069
OIB naručitelja: 18244017371
e-mail: ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Đakovu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.